Results – 280817

 • Ryan – 95 – 1/2 Nate 6 Rounds(strict mu/deficit hspu)
 • Christie – 45 BOR – 12+1SP(KPU/Sled Pull)
 • Marissa – 40 -13 – (PU/BP30/12)
 • Daz – 60 – 8 (BMU/1 Ab Mat)
 • April – 55 – 5+8(Trans/1 Mat)
 • Christie H 50 – 10+6 (2Ab, PU)
 • Peta 32.5 – 11+8 (3Ab, PU,12)
 • Sam M 45 – 10+5 (KPU, 1Ab)
 • Nath 80 – 6+3 (PU,3Ab)
 • Juan 70 – 11+6 (box HSPU, KPU, 24)
 • Kevin – 12+2 (PU, 1/2 box HSPU, 24)
 • Jez – 13 (RR,box HSPU, 24)
 • Cheryl – 10+11 (2ab, GPU,20)
 • Nat – 12+4 (box HSPU,RR,16)
 • James – 80 – 9+2 (Strict MU, HSPU)
 • Darell – 90 – 16 Rx
 • Jarrod – 90 – 15+7kbs Rx
 • Glenn – 65 – 5 (SPU+RD, HS holds, 24kg)
 • Raz – 90 – 12 (MUT, AM HSPU)
 • Claude – 95 – 12 (MU/MUT, 24)
 • Paul. S – 90 – 9 (ABMSHSPU, MUT)
 • Eddie – 90 – (HSN, 20kgs, MUT)
 • Matty –  – 11+4 (AMSHSPU, SPU)
 • Don – 50 -8+2HSPU (BHSPU, MUT, 24)
 • Andrew – 55 -12+3MU (MUT, ABHSPU, 24)
 • Cassie – 50 – modwod
 • Elisha – 50 – 11+4 (SPU, BHSPU)
 • Bernice – 33.5 – 10+3 (MUT, 3xAMHSPU, 20)
 • George – 100 – 8 (SPU, BHSPU, 24)
 • ALI – 100 – 10+2 (SPU+RD)
 • Mark – 100 – 7 (SPU+RD)
 • Syko – 20,18 – 11+3 RX

Start here

Book a free intro today so we can learn all about you, your goals and how we can help you reach them
Free Intro