Results – 250817

 • Tyde – 55PR – 85(SPU/14LB)
 • Paul 72.5PR – 133(SPU)
 • Ryan – 100 – 131(8Lb/20Lb)
 • Gav – 80 – 129(SPU8LB/20LB)
 • April – 70PR – 96(SPU)
 • Marissa – 15 – 107(SPUx2)
 • Daz – 70 – 63(MU)
 • Raelene (incline press) – 126 (RR)
 • Cassie 65 PR! – 168 (situps sub MU)
 • Christie P 60 – 171 (PU)
 • Aleesha 42.5 – 133 (RR)
 • Kallie 45 – 126 (band PU)
 • Leai 25 – 90 (RR)
 • Jarrod – 97.5PR-93(strict MU)
 • Ali – 90 – 168 (SPU)
 • Kim – 45 – 137(SPU)
 • Darell 120 – 129 (8Lb/20Lb)
 • Raz – 70 – 126(SPU)
 • Claude – 70 – 156(SPU)
 • Kiev – 75PR – 140(SPU)

Start here

Book a free intro today so we can learn all about you, your goals and how we can help you reach them
Free Intro