Results – 220917

Results

 • Paul – 60kg – 14:09 (42.5kg, BHSPU)
 • Marrissa – 15kg – 9:26 (15kg, BHSPU)
 • Christie P 50 – 9:08 (40, 2Ab)
 • Raelene 50 – 8:14 (FS, box PU)
 • Juan 65 – 12:10 (50, Box HSPU)
 • Lindi 60 – 9:20 (30, Box HSPU)
 • Tony 25 – 10:25 (25, box HSPU)
 • James 100 – 46:40 Rxd
 • Jarrod 110 – 24:20 Rxd
 • Kim 45 – 12:19 (30, box)
 • Bernice 45 – 14:07 (35,hspu)
 • Mel V 40 – 19:31 (35,hspu)
 • Cassie – 16:30 (1.5ab)
 • Lisa 10 – 8:02 (mod)
 • Kevin 70 – 12:27 (50,box)
 • Raz 60 – 15:45 (50,hspu)
 • Claude 70 – 20:23 (hspu)
 • Ali 80 – 12:09 (strict hspu)
 • Paul C 60 – 15:43 (50,hspu)
 • Paul S 80 – 13:57 (strict)
 • Darell 100 – 22:42 Rxd
 • Syko 100 – 25:02 Rxd
 • Shannon 100 (120×7.5) – 14:48 (double push ups)
 • Marko 100 – 17:05 (hspu)
 • Matt 120 – 24:18 Rxd

Start here

Book a free intro today so we can learn all about you, your goals and how we can help you reach them
Free Intro